NEXT achitects_bridge over the Anthony Fokkerweg Eindhoven

Anthony Fokkerweg

Timber Touring

De nieuwe fietsbrug in de noordelijke groene wig van Eindhoven vormt niet alleen een fietsverbinding over de kruising met de Anthony Fokkerweg, maar waarborgt óók de continuïteit van de Eindhovense route ‘Groene Corridor’: een robuuste, groene lijn in het landschap. In het ontwerp is daarom gekozen om de Oirschotsedijk, waarover de brug loopt, te verhogen, zodat de fietsroute ononderbroken over de Anthony Fokkerweg gevoerd kon worden. Het resultaat is een unieke houten verbinding die meer is dan een brug alleen; Het ontwerp draagt zowel bij aan de ervaring en beleving van de fietsers en voetgangers langs de Groene Corridor als aan die van de (auto-)weggebruikers richting Eindhoven. Zij rijden straks ongehinderd onder de nieuwe brug door én ervaren dat ze een historische lijn kruisen, doordat de monumentale eikenlaan langs de nieuwe brug wordt doorgezet.
NEXT achitects_Anthony Fokkerweg Eindhoven_1
  • Info
  • Team
  • Collaborators

Bart Reuser, Marijn Schenk, Michel Schreinemachers, Maarten van der Burg, Wenda Andryani

Miebach ingenieurbüro

Exploring the Continuity of the Green Corridor

Het karakter van de nieuwe brug hangt nauw samen met de landschappelijke lijn die gevormd wordt door de Oirschotsedijk. Daar waar het landschap door de jaren heen veranderde zet de visie voor de nieuwe brug in op het herstellen van deze historische route; één lange as die verschillende landschapstypologieën doorkruist en wordt begeleid door bomenrijen. De nieuwe fietsbrug tilt de fietsers en voetgangers geleidelijk over de Anthony Fokkerweg heen en vormt hierin een belangrijke ecologische schakel: “fietsen tussen de bomen”.

NEXT achitects_Anthony Fokkerweg Eindhoven_3

Connecting Infrastructure with Flora and Fauna

Bij de inpassing van het ontwerp van de brug in de omgeving  wordt de historische bomenrij doorgezet langs de brug. Daarbij wordt rekening gehouden met de bestaande bomen en een omgeving gecreëerd waarin flora en fauna kunnen floreren. Het is dit samenspel van beplanting en het brugontwerp dat moet zorgen voor de continuïteit van de Groene Corridor. De elegante vorm van de constructie sluit aan op de natuur en richt de blik naar binnen met een zwaartepunt op de as van de Groene Corridor.

Naast dat dit een positieve invloed heeft op beleving van de omgeving, wordt hiermee een belangrijke vleermuisroute gerealiseerd. Daar waar de afstand tussen de bomen groter is, fungeert de brug als extra verbinding binnen de vliegroutes van vleermuizen en vormt op die manier een waardevolle verbetering voor het behoud van de vleermuispopulaties. Ook de leefomgeving van andere aanwezige diersoorten wordt ondersteund en de leefbaarheid en biodiversiteit in het gebied vergroot.

NEXT achitects_Anthony Fokkerweg Eindhoven_5

Creating Minimal Impact

Het brugontwerp is zo slank en transparant mogelijk en laat de gebruiker het omliggende landschap ervaren. Met de omhooggetrokken leuningen bij de kruising met de drukke Anthony Fokkerweg wordt de blik bewust naar binnen gehouden. Het gebruik van biobased materialen en een silhouet dat vloeiend overgaat in de bomenrijen laten de automobilist ervaren de historische Groene Corridor te kruisen. De eigentijdse vorm van de brug creëert een spannend schaduwspel en verfijnt het uiterlijk van de brug vanaf de weg.

Met het gebruik van hout als hoofddraagconstructie wordt tegemoetgekomen aan de wens om een circulair ontwerp te realiseren; CO2 blijft zo opgeslagen. Door landhoofden, kolommen en fundering zo simpel mogelijk te houden, blijft ook de hoeveelheid materiaal geminimaliseerd.

Do you like our work?
Contact for inquiries