EPvE RijnlandRoute – N434

Subordinate to the landscape

De RijnlandRoute is de nieuwe wegverbinding tussen de A4 en Katwijk. De aanleg is noodzakelijk vanwege het gebrek aan kwalitatief goede oost-west verbindingen. Het meest prominente element binnen het EPvE is de 2.5 kilometer boortunnel die het landschap onder door kruist en niet verstoord.
  • Info
  • Team
  • Collaborators
  • Photography

Michel Schreinemachers, Bart Reuser, Marijn Schenk met Wiebe Strick, Jurriaan Hillerström

MTD Landschapsarchitecten

Rijkswaterstaat
NEXT architects

Exploring accessibility of the Province

De regio Holland Rijnland investeert de komende jaren in het behouden en versterken van haar positie in de Randstad, door onder meer het verbeteren van de bereikbaarheid en groei van het woningaanbod. Zonder de RijnlandRoute – een nieuwe verbinding tussen de A4 en Katwijk – leiden de ontwikkelingen tot een toename van het verkeer op het bestaande wegennet, dat reeds onder druk staat. Het inpassen van de RijnlandRoute is een complexe opgave, hiervoor is een Esthetisch Programma van Eisen opgesteld. De provinciale weg wordt verweven met de bestaande Rijkswegen A4 en A44 en aangelegd in zeer kwetsbare landschappen en dichtbebouwde omgeving rondom Leiden. Het wegontwerp stelt zich daarom terughoudend op en is ondergeschikt aan het landschap.

Connecting underground

De verknopingen van de rijks- en provinciale wegen zijn de plekken waar de RijnlandRoute zich manifesteert. Knooppunt Hofvliet bij de A4 geeft met haar Fly-overs een panoramisch zicht op het Groene Hart en de molen, knooppunt Ommedijk is door zijn verdiepte ligging juist verborgen in het landschap waarmee het vrije zichtvenster vanaf de A44 behouden blijft.  De grootschalige infrastructuur van de ingreep dient zo min mogelijk te leiden tot extra versnippering van het landschap. Lokale verbindingen dienen te worden behouden, hersteld of geoptimaliseerd.

Het meest prominente onderdeel van de verbinding tussen de twee rijkswegen is de boortunnel, de Corbulotunnel, van circa 2,5 kilometer onder de kwetsbare landschappen van de Papenwegse Polder en Oostvlietpolder door. Deze stroomweg de N434 bestaat daarnaast uit een verdiepte ligging met een aquaduct en faunapassage. Dit geheel wordt benaderd als één integrale constructie, één gebaar voor de automobilist en minimaal zichtbaar in het open landschap. De weg kruist hier niet het landschap maar gaat er als tunnel onder door.

Creating a framework for assessment

Het Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) vertaalt de projectambities met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit en vormgeving in een kwaliteitskader met daaraan gekoppelde eisen. Het EPvE wordt gebruikt als een contractdocument voor de aanbesteding en dient als toetsingskader voor het q-team en de vijf welstandscommissies van de betreffende gemeentes. Voor de provincie Zuid-Holland is vanuit de expertise over ruimtelijke inpassing en beleving het kwaliteitskader opgesteld van het omvangrijke en ingrijpende infraproject. In 2015 is het deel voor het hoofdcontract opgesteld en in 2017 het deel voor de N206 aan de kant van Katwijk en Valkenburg.

3 images
Do you like our work?
Contact for inquiries