Apeldoorn – Azelo A1

Scenic parkway

De A1 is het toonbeeld van een parkway, een snelweg door een landschappelijk mooi gebied. Vanwege het toenemende verkeer is de weg tussen Apeldoorn en Azelo op duurzame wijze verbreed, waarbij nieuwe kunstwerken, bruggen en ecopassages zijn gerealiseerd. De subtiele verbindingen over de weg zorgen voor een sterke herkenbaarheid en dragen bij aan de belevingswaarde van de A1. De terughoudende vormgeving behoudt de nadruk op het landschap en waarborgt de continuïteit en rust over de weg.
  • Info
  • Team
  • Collaborators
  • Photography

Bart Reuser, Marijn Schenk, Michel Schreinemachers with Jurriaan Hillerström, Jouke Sieswerda, Bastiaan Luijk, Wiebe Strick, Veronica Tirelli

H+N+S Landschapsarchitects

Exploring landscape perspectives

De A1 tussen Apeldoorn en Azelo is een bijzondere landschappenroute van circa 45 kilometer die bekend staat om zijn landschappelijke uitstraling en de doorsnijding van een aantal kenmerkende landschapstypen. Tevens is het een belangrijke verkeersader tussen de Randstad, de Stedendriehoek, Twente en het Noord- en Oost-Europese achterland. De wegverbreding is een complexe opgave waarbij de relatie met het landschap een belangrijke rol speelt. De ervaring van de verschillende landschapstypen en het zicht op het landschap vanuit de weggebruiker, maar ook vanuit de omgeving en de omwonenden stond centraal bij de inpassing en inrichting van de A1.

Traject Apeldoorn - Azelo A1 NEXT architects
Visiekaart met indeling van de verschillende landschapstypen

Connecting accentuated intersections

Met de verbreding zijn nieuwe kunstwerken, bruggen en ecopassages gerealiseerd en een aantal bestaande kunstwerken aangepast. De kunstwerken vormen beeldbepalende elementen die de beleving van de A1 als parkway ondersteunen. Om te voorzien in een rustig en eenduidig wegbeeld, met de nadruk op het landschap, is het waarborgen van de samenhang en eenheid cruciaal. De kunstwerken worden daarom beschouwd als een reeks vanzelfsprekende objecten die horen bij de doorgaande route A1. De nadruk ligt op een zorgvuldige inpassing en terughoudende vormgeving, waarbij het landschappelijke karakter van de weg als kernkwaliteit wordt gerespecteerd.

Op een aantal locaties is de vormgeving van de landschappelijke kruisingen over en onder de A1 verbijzonderd. Om een subtiel accent te leggen op de ecopassages en fietsviaducten die over de weg heen gaan, zijn deze aangezet met houten lamellen. Daarnaast zijn de kruisingen met beken ten oosten van de IJssel aangezet met bijzonder leuningwerk met een metallic goudkleurige coating. Het lamellenprincipe komt terug op ver­schillende locaties waarmee de eenheid en samenhang op routeniveau ook bij deze specials wordt geborgd. Zo wordt een extra belevingslaag toegevoegd aan de A1 met een karakteristieke en verticale belijning en een herkenbaar en samenhangend aanzicht.

Apeldoorn - Azelo A1 NEXT architects

Creating sustainability and spatial quality

Dit project laat zien dat een verbredingsopgave meerwaarde kan bieden voor de ruimtelijke kwaliteit, ecologie en duurzaamheid. Door in te zetten op energiebesparing en CO2-reductie middels het hergebruik van asfalt en duurzaam opwekken van energie is de duurzaamheid gemaximaliseerd. Met de realisatie van bio-diverse bermen wordt een bijdrage geleverd aan de biodiversiteit in het gebied en de verschillende ecosystemen. De verbreding van de A1 is een toonbeeld van de manier van omgaan met bestaande infrastructuur waarbij ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd wordt.

Het project is aanbesteed op basis van Beste Value. Het gehele team van experts heeft gezocht naar de optimalisatie van de ruimtelijke kwaliteit, vormgeving en duurzaamheid die onderdeel waren van de projectdoelstellingen. De bereikbaarheid en veiligheid van de regio staan hierbij centraal. De integrale samenwerking is een cruciaal onderdeel geweest voor de realisatie van dit project.

Apeldoorn - Azelo A1: een traject op de route
Do you like our work?
Contact for inquiries